Autor Wątek: Status Fundacji Ratujemy  (Przeczytany 545 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline MateuszAdamSartoneskorsi

 • In veritate et caritate
 • Moderator
 • Przechodzień
 • *
 • Wiadomości: 97
 • Polubień: 1
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Status Fundacji Ratujemy
« dnia: Sob, 02 Wrz 2017, 08:37:54 »
Cytuj
Statut
Fundacji Ratujemy
z dn. 02.09.2017

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1.
1. Fundacja Ratujemy ustanowiona została przez M.A. Sartoneskorsiego, zwanego dalej Fundatorem.
2. Niniejszy status Fundacji jest zwany dalej Statutem.

Artykuł 2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w różnych konspektach.
3. Logo fundacji załączone w Załączniku nr. 1

Artykuł 3.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Artykuł 4.
1. Główną siedzibą Fundacji jest Królestwo Hasselandu, a nim - miasto Valtaria.
2. Fundacja działa na obszarze Królestwa Hasselnadu oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne za granicą zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa państwa w  którym zostaje utworzona filia.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Artykuł 5.
Do celów statusowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. działalności charytatywnej;
2. ochrony i promocji zdrowia;
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. promocji udzielania pierwszej pomocy;
5. ratownictwa i ochrony ludności;
6. promocji i organizacji wolontariatu;
7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-7.

Artykuł 6.
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych;
2) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
3) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego;
4) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
5) czestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Królestwie Hasselandu;
6) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
7) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej;
8) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

Artykuł 7.
Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Artykuł 8.

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Artykuł 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w Status w wysokości nieznanej i tajnej oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Artykuł 10.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) świadczeń Fundatorów;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dotacji i subwencji osób prawnych;
5) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej;

Artykuł 11.

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

Artykuł 12.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

Artykuł 13.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Artykuł 14.

Zarząd fundacji:
1) Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2) Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób, przy czym Prezesa Zarządu wskazuje Zarząd Fundacji, jest nim Założyciel Fundacji, aż do czasu zrzeczenia się ustąpienia z tej funkcji.
3) Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

Artykuł 15.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisków;
6) decydowaniu o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i narodów dla pracowników Fundacji;
7) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
9) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji;
2. Prezes Fundacji może samodzielnie decydować o zmianie statusu oraz innych sprawach, którymi zajmuje się Zarząd jeśli większość członków Zarządu jest nieaktywna.

Artykuł 16.

1. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywa się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Artykuł 17.

W sprawie podejmowania uchwał przez Zarząd Fundacji:
1. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
3. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

Rozdział IV
CZŁONKOSTWO

Artykuł 18.

Członkowie tworzą Fundację, uczestniczą w organizowaniu wydarzeń i wypełniają cele Fundacji.

Artykuł 19.
Fundator automatycznie zostaje członkiem Fundacji. Może również pisemnie zrezygnować z członkostwa.

Artykuł 20.

Członkiem Fundacji może zostać każdy z Świata Mikronacji, niezależnie od pochodzenia. Wnioski o przyjęcie kierowane są do Prezesa.

Artykuł 21.
Prezes Fundacji może skreślić członka z listy członków Fundacji z powodów:
1. bardzo długiej nieobecności i braku zaangażowania;
2. niekulturalnego zachowania jakie wykonuje w innych aspektach życia;

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów  Fundacji powołuje i odwołuje Prezes.
3. Decyzję o likwidacji podejmuję Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

Artykuł 23.

Status wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Podpisał dn. 02.09.2017
M. A. SartoneskorsiZałączniki:
Cytuj
Załącznik nr. 1
Logo Fundacji Ratujemy:
« Ostatnia zmiana: Sob, 02 Wrz 2017, 20:05:24 wysłana przez MateuszAdamSartoneskorsi »
sir prof. dr net. prezbiter Mateusz Adam Sartoneskorsi SJ 
Marszałek Zgromadzenia Ludowego, dziekan WNŚ KAN

    

Offline Piotr Pawel I

 • Król Hasselandu
 • Król
 • Bohater
 • ****
 • *
 • Wiadomości: 1945
 • Polubień: 32
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Status Fundacji Ratujemy
« Odpowiedź #1 dnia: Sob, 02 Wrz 2017, 18:47:42 »
Wobec braku stosownych unormowań prawnych, proponuję, by fakt powstania fundacji został formalnie zarejestrowany na przykład w Valtarii, stolicy Cyberii, bo tam obecnie pełnię obowiązki Wicekróla. To w sumie nie ma wielkiego znaczenia, działać można wszędzie.
Rejestracja zostanie dokonana po spełnieniu dwóch wymogów.
1. Fundacja powinna mieć STATUT, a nie STATUS.
2. Fundacja powinna mieć siedzibę w określonym mieście lub wsi, w tym przypadku proponuję Valtarię:

Cytuj
Artykuł 4.
1. Główną siedzibą Fundacji jest Królestwo Hasselandu, a nim - miasto Valtaria.

I życzę powodzenia!
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.

Offline Piotr Pawel I

 • Król Hasselandu
 • Król
 • Bohater
 • ****
 • *
 • Wiadomości: 1945
 • Polubień: 32
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Status Fundacji Ratujemy
« Odpowiedź #2 dnia: Wto, 05 Wrz 2017, 19:04:56 »
Fundacja została zarejestrowana.
Piotr de Zaym
Król Hasselandu
ambasador at large, wiceadmirał, doc. dr net.