Autor Wątek: Konstytucja Królestwa Hasselandu  (Przeczytany 633 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Naoki Asato

 • なおき あさと
 • Sąsiad
 • **
 • Wiadomości: 317
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Konstytucja Królestwa Hasselandu
« dnia: Nie, 24 Sty 2016, 19:34:13 »
Cytuj
KONSTYTUCJA KRÓLESTWA HASSELANDU
z dn. 4.07.2015r.

Artykuł I
W sprawie władzy państwowej
Władzę w Królestwie Hasselandu sprawuje Król i obywatele.

Artykuł II
W sprawie Króla
1. Król jest najwyższym reprezentantem Królestwa Hasselandu. Osoba Króla jest nietykalna, jednak tron może zostać opróżniony w razie rażącego złamania Konstytucji przez Króla. Uchwałę w tej sprawie może podjąć Senat.
2. Król może wypełniać obowiązki urzędników państwowych, o ile są oni nieobecni, a ich zastępcy są nieobecni przez co najmniej 5 dni.
3. Król nadaje i pozbawia obywatelstwa; od decyzji o pozbawieniu obywatelstwa przysługuje odwołanie do Senatu, którego decyzja jest ostateczna.
Król, po po uzyskaniu zgody Senatu, wyrażonej w formie uchwały, nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, Król po uzyskaniu zgody Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.
5. Król nadaje ordery i odznaczenia państwowe, ustanowione przez Zgromadzenie Obywateli.
6. Król ma prawo łaski.
7. Król, po konsultacjach z senatorami, dokonuje powszechnej wykładni ustaw.
8. Król jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w zakresie ustalonym z Republiką Bialenii.
9. Król dysponuje Dworem Królewskim, stanowiącym administrację państwową Królestwa.
10. W razie, gdy tron jest opróżniony, lub gdy Król jest nieobecny, jego obowiązki wypełnia Regent, wyznaczony przez Króla, a w razie braku Regenta – Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli. Król określa czas swej nieobecności i okres wypełniania jego obowiązków przez Regenta lub inne osoby; jeśli tego nie uczynił, a jest nieobecny w miejscach publicznych co najmniej 5 dni, wówczas fakt ten stwierdza i podejmuje stosowne działania odpowiednio Regent, Lord Szambelan lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli.
11. Król może wyznaczyć swego następcę. W razie niewyznaczenia następcy, nowego Króla wybiera Zgromadzenie Obywateli, przy czym diukowie i książęta mają po 5 głosów, markizowie po 4, hrabiowie i baronowie po 3, pozostała szlachta po 2, a pozostali obywatele po 1 głosie. Kandydat na Króla musi być obywatelem Królestwa Hasselandu od co najmniej 6 miesięcy, szlachcicem.
12. Tron uznaje się za opróżniony w razie:
a) śmierci Króla;
b) odejścia Króla z Królestwa Hasselandu;
c) abdykacji Króla;
d) nieusprawiedliwionej nieobecności Króla, trwającej bez przerwy ponad 4 miesiące,
e) uchwały Senatu stwierdzającej rażące złamanie Konstytucji.
Opróżnienie tronu ogłasza Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan lub Lord Protektor. W razie ich braku może to uczynić Marszałek Zgromadzenia obywateli, lub najwyższy rangą arystokratyczną Senator, działający w porozumieniu ze wszystkimi innymi aktywnymi Senatorami. Ogłoszenie dotyczące nieusprawiedliwionej nieobecności Króla staje się nieskuteczne, jeśli Król zjawi się w terminie 14 dni od jego dokonania. W terminie 14 dni od ogłoszenia opróżnienia tronu, Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan, Lord Protektor lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli, albo osoba, która to uczyniła obwieszcza wstąpienie na tron następcy Króla lub zwołuje Zgromadzenie Obywateli dla dokonania wyboru Króla. Szczegóły określa ustawa.

Artykuł III
W sprawie władzy ustawodawczej
1. Władzę ustawodawczą sprawuje Senat i Zgromadzenie Obywateli.
2. Zgromadzenie Obywateli stanowią wszyscy aktywni obywatele Królestwa. Zgromadzeniu przewodniczy Marszałek wybierany na okres 4 miesięcy, który może powołać Wicemarszałka. W razie braku Marszałka, zastepuje go do czasu wyboru nowego Marszałek-Senior wskazany przez Króla.
3. Senatorami są wszyscy książęta, diukowie, markizowie i hrabiowie. Senatowi przewodniczy Lord Protektor, lub w jego zastępstwie wybierany spośród senatorów Lord Sekretarz Senatu.
3a. Lord Protektor:
   1. doradza Królowi w jego panowaniu;
   2. Przewodniczy obradom Senatu;
   3. Jest marszałkiem szlachty hasselandzkiej i ma prawo do udzielania nagany szlachcicom za czyny niehonorowe oraz zgłaszania do Króla wniosków o inne ukaranie szlachcica za czynu szczególnie niehonorowe.
   4. Kadencja Lorda Protektora wygasa w dniu wstąpienia nowego Króla na tron. Lord Protektor wybierany jest bezwłocznie po dokonaniu wyboru nowego Króla, na zasadach analogicznych jak sam Król, a jego wybory organizuje Prezes Sądu Najwyższego lub w razie jego braku - najwyższy ranga arystokratyczną senator; w tym ostatnim przypadku senatora wskazuje Król.
4. Inicjatywę ustawodawczą ma każdy obywatel.
5. Zgromadzenie Obywateli przyjmuje ustawy większością co najmniej ponad połowy głosów wszystkich aktywnych obywateli. Za aktywnych obywateli uznaje się obywateli, którzy w jakikolwiek sposób byli obecni na forum Królestwa Hasselandu podczas 30 dni poprzedzających głosowanie.
6. Ustawy wymagają zatwierdzenia przez Króla. W razie niezatwierdzenia ustawy, Zgromadzenie Obywateli może większością 2/3 głosów ponownie przyjąć ustawę, którą Król będzie musiał podpisać.
7. W razie nagłej konieczności, ustawy może też wydawać Król po zasięgnięciu opinii Senatu. Zgromadzenie Obywateli może w terminie 14 dni wezwać Króla do anulowania lub zmiany wydanej przez niego ustawy, a Król do tego musi się przychylić.

Artykuł IV
W sprawie administracji państwowej
1. Najwyższym organem administracji państwowej jest Lord Szambelan. Lord Szambelan:
a) kieruje Dworem Królewskim i całą administracją państwową,
b) wydaje rozporządzenia i zarządzenia wykonawcze,
c) powołuje urzędników administracji, za wyjątkiem mianowanych przez Króla lordów i tych, którzy są wybierani.
d) zgłasza i opiniuje kandydatury Lorda Stewarda i lordów do spraw.
2. Lorda Szambelana powołuje Król za zgodą Zgromadzenia Obywateli.
3. W razie potrzeby Król, na wniosek Lorda szambelana, powołuje jego Zastępcę - Lorda Stewarda oraz Lordów do spraw.
4. Każdy urzędnik władz wykonawczych w Królestwie Hasselandu może zostać zastąpiony, w razie nieobecności:
a) przez swego zastępcę, o ile takowego posiada;
b) przez swojego przełożonego, a razie potrzeby i przez osobę, która mianowała jego przełożonego i jego zwierzchnika.

Artykuł V
W sprawie podziału administracyjnego
1. Podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Królestwie Hasselandu są prowincje Razuri i Zegiesa.
2. Władzą w prowincji są Zgromadzenia Prowincjonalne, w których uczestniczą wszyscy obywatele, zamieszkali w prowincji, oraz Gubernatorzy Prowincji, wybierani przez Zgromadzenia Prowincjonalne na okres 4 miesięcy. W razie braku Gubernatorów, ich obowiązki wypełnia Lord Szambelan. Gubernator Prowincji może powołać Ministra Stanu i innych urzędników prowincji, wyznaczając ich kompetencje.
3. Najniższymi jednostkami podziału terytorialnego są miasta i wsie.
4. Władzami miast i wsi są: zebranie mieszkańców miasta lub wsi, w którym uczestniczą wszyscy mieszkańcy danego miasta lub wsi, mer miasta w miastach, wybierany przez zebranie; wójt we wsiach, dożywotni we wsiach nadanych i wybierany przez zebranie mieszkańców w pozostałych.

Artykuł VI
W sprawie władzy sądowniczej
1. Najwyższą władzę sądowniczą sprawuje Sąd Najwyższy.
2.Instancją odwoławczą jest Sąd Ludowy Republiki Bialenii.
3. Sąd Najwyższy składa się z Prezesa Sądu Najwyższego i w miarę potrzeby innych Sędziów Sądu Najwyższego.
4. Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Król. Sędziów powołuje Król na wniosek Prezesa.
5. Sąd orzeka w oparciu o Konstytucję i ustawy.
6. Sąd może orzekać kary banicji, więzienia, aresztu oraz nagany.

Artykuł VII
w sprawie praw i obowiązków obywateli
1. Obywatelom Królestwa przysługuje prawo do prowadzenia wszelkiej działalności nie prowadzącej do szkody innych osób lub Królestwa.
2. Każdy obywatel jest zobowiązany do:
a) wierności Królestwu Hasselandu;
b) przestrzegania prawa Królestwa Hasselandu;
c) troski o wspólne dobro Królestwa Hasselandu;
d) dbania o miejsca publiczne Królestwa Hasselandu,
e) przestrzegania prawa Republiki Bialenii w zakresie, w jakim obowiązuje ono na terytorium Królestwa Hasselandu.
3. Prawa obywatelskie mogą zostać ograniczone wyłącznie w drodze ustawy oraz czasowo, podczas stanu wyjątkowego, w drodze rozporządzenia królewskiego.
4. Prawa obywatelskie dotyczą wszystkich mieszkańców Królestwa Hasselandu, w zakresie określonym ustawą.

Artykuł VIII
W sprawie stanu wyjątkowego
1. Król może wprowadzić stan wyjątkowy z własnej inicjatywy i na wniosek Lorda Szambelana lub Lorda Protektora, w razie szczególnego zagrożenia Państwa. Po ustaniu zagrożenia, Król odwołuje stan wyjątkowy. Król odwołuje też stan wyjątkowy na wniosek Senatu.
2. Podczas stanu wyjątkowego Król może wydawać ustawy bez uzyskania opinii Senatu. Po odwołaniu stanu wyjatkowego Senat może skierować ustawę do procedowania w Zgromadzeniu Obywateli zgodnie z art. III pkt. 7 Konstytucji.

Artykuł IX
w sprawie miejsc publicznych
1. Miejscami publicznymi Królestwa Hasselandu są: strona internetowa Hasselandu, forum dyskusyjne Hasselandu, lista dyskusyjna Hasselandu i inne strony, fora i listy, ustanowione przez władze Królestwa.
2. Miejsca publiczne Królestwa Hasselandu mogą funkcjonować w ramach miejsc publicznych Republiki Bialenii.
2. Za miejsca publiczne, ich organizację i bezpieczeństwo odpowiada Król, co nie dotyczy miejsc publicznych Republiki Bialenii.

Artykuł X
W sprawach innych
1. Wszyscy wybierani urzędnicy, Reprezentanci i Senatorzy przed objęciem urzędu podejmują uroczyste przyrzeczenie: “Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją i najlepiej jak potrafię wykonywał wszystkie ciążące na mnie obowiązki, wierny wobec Króla i Narodu Hasselandzkiego”.
2. Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Obywateli podjętej głosami przynajmniej 3/4 głosujących, przy minimum obecnych co najmniej 2/3 aktywnych obywateli, następnie zatwierdzonej przez 2/3 Senatu, a także potwierdzonej przez Króla.

dodatkowe przepisy

Cytuj
Ustawa konstytucyjna w sprawie zmiany i uzupełnienia Konstytucji Królestwa Hasselandu
z 10 października 2015 r.
(art. 1-3)

art. 1. [kadencja królewska]
Król panuje przez okres sześciu miesięcy i  składa abdykację tak, by przypadła na ostatni tydzień sześciomiesięcznego panowania.

art. 2. [wybory Króla]
Król z chwilą abdykacji nie wyznacza następcy. Nowy Król wylaniany jest w drodze wyborów, zgodnie z Konstytucją Hasselandu.

art. 3. [ustępujacy Król]
Po abdykacji, Król ma honorowy tytuł Króla-Seniora; jego ranga szlachecka wzrasta o szczebel wyżej, niż w okresie sprzed wstąpienia na tron, jednak najwyższym tytułem pozostaje Arcyksiążę.
なおき あさと
Namiestnik Wielkiego Księstwa Bałmucji
sprawujący władzę na ziemiach bałmuckich w imieniu cara Iwana Wspaniałego

Offline Naoki Asato

 • なおき あさと
 • Sąsiad
 • **
 • Wiadomości: 317
 • Płeć: Mężczyzna
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Konstytucja Królestwa Hasselandu
« Odpowiedź #1 dnia: Czw, 28 Sty 2016, 21:08:04 »
Cytuj
Ustawa konstytucyjna w sprawie zmiany i uzupełnienia Konstytucji Królestwa Hasselandu
z dn. 10 października 2015

art. 1. [kadencja królewska]
Król panuje przez okres sześciu miesięcy i  składa abdykację tak, by przypadła na ostatni tydzień sześciomiesięcznego panowania.

art. 2. [wybory Króla]
Król z chwilą abdykacji nie wyznacza następcy. Nowy Król wylaniany jest w drodze wyborów, zgodnie z Konstytucją Hasselandu.

art. 3. [ustępujacy Król]
Po abdykacji, Król ma honorowy tytuł Króla-Seniora; jego ranga szlachecka wzrasta o szczebel wyżej, niż w okresie sprzed wstąpienia na tron, jednak najwyższym tytułem pozostaje Arcyksiążę.

art. 4. [Zmiana Artykułu III ustęp 3 Konstytucji]
Artykuł III ustęp 3 Konstytucji przyjmuje brzmienie:
3. Senatorami są wszyscy książęta, diukowie, markizowie i hrabiowie. Senatowi przewodniczy Lord Protektor, lub w jego zastępstwie wybierany spośród senatorów Lord Sekretarz Senatu.
3a. Lord Protektor:
1. doradza Królowi w jego panowaniu;
2. Przewodniczy obradom Senatu;
3. Jest marszałkiem szlachty hasselandzkiej i ma prawo do udzielania nagany szlachcicom za czyny niehonorowe oraz zgłaszania do Króla wniosków o inne ukaranie szlachcica za czynu szczególnie niehonorowe.
4. Kadencja Lorda Protektora wygasa w dniu wtąpienia nowego Króla na tron. Lord Protektor wybierany jest bezwłocznie po dokonaniu wyboru nowego Króla, na zasadach analogicznych jak sam Król, a jego wybory organizuje Prezes Sądu Najwyższego lub w razie jego braku - najwyższy ranga arystokratyczną senator; w tym ostatnim przypadku senatora wskazuje Król.

art. 5. [zmiana Art. IV ustęp 1 Konstytucji]
Artykuł IV ustęp 1 Konstytucji przyjmuje brzmienie:
Najwyższym organem administracji państwowej jest Lord Szambelan. Lord Szambelan:
a) kieruje Dworem Królewskim i całą administracją państwową,
b) wydaje rozporządzenia i zarządzenia wykonawcze,
c) powołuje urzędników administracji, za wyjątkiem mianowanych przez Króla lordów i tych, którzy są wybierani.
d) zgłasza i opiniuje kandydatury Lorda Stewarda i lordów do spraw.

art. 6. [zmiana Artykułu II ust. 4 Konstytucji]
Artykuł II ust. 4 Konstytucji przyjmuje brzmienie:
Król, po po uzyskaniu zgody Senatu, wyrażonej w formie uchwały, nadaje tytuły szlacheckie i arystokratyczne. W razie gdy szlachcic lub arystokrata dopuścił się zdrady stanu lub innego ciężkiego przestępstwa, Król po uzyskaniu zgody Senatu może pozbawić tytułu lub go obniżyć.

art. 8 [zmiana Artykułu II, ustęp 1 Konstytucji]
Artykuł II, ustęp 1 Konstytucji przyjmuje brzmienie:
Król jest najwyższym reprezentantem Królestwa Hasselandu. Osoba Króla jest nietykalna, jednak tron może zostać opróżniony w razie rażącego złamania Konstytucji przez Króla. Uchwałę w tej sprawie może podjąć Senat.

art. 9. [zmiana Artykułu II, ustęp 12 Konstytucji]
Artykuł II, ustęp 12 przyjmuje brzmienie:
Tron uznaje się za opróżniony w razie:
a) śmierci Króla;
b) odejścia Króla z Królestwa Hasselandu;
c) abdykacji Króla;
d) nieusprawiedliwionej nieobecności Króla, trwającej bez przerwy ponad 4 miesiące,
e) uchwały Senatu stwierdzającej rażące złamanie Konstytucji.
Opróżnienie tronu ogłasza Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan lub Lord Protektor. W razie ich braku może to uczynić Marszałek Zgromadzenia obywateli, lub najwyższy rangą arystokratyczną Senator, działający w porozumieniu ze wszystkimi innymi aktywnymi Senatorami. Ogłoszenie dotyczące nieusprawiedliwionej nieobecności Króla staje się nieskuteczne, jeśli Król zjawi się w terminie 14 dni od jego dokonania. W terminie 14 dni od ogłoszenia opróżnienia tronu, Prezes Sądu Najwyższego, Lord Szambelan, Lord Protektor lub Marszałek Zgromadzenia Obywateli, albo osoba, która to uczyniła obwieszcza wstąpienie na tron następcy Króla lub zwołuje Zgromadzenie Obywateli dla dokonania wyboru Króla. Szczegóły określa ustawa.

art. 9. [zmiana Artykułu V, ustęp 1 Konstytucji]
Artykuł V, ustęp 1 przyjmuje brzmienie:
Podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Królestwie Hasselandu są prowincje Razuri i Zegiesa.

art. 10 [zmiana Artykułu VIII Konstytucji]
Artykuł VIII Konstytucji przyjmuje brzmienie:
W sprawie stanu wyjątkowego
1. Król może wprowadzić stan wyjątkowy z własnej inicjatywy i na wniosek Lorda Szambelana lub Lorda Protektora, w razie szczególnego zagrożenia Państwa. Po ustaniu zagrożenia, Król odwołuje stan wyjątkowy. Król odwołuje też stan wyjątkowy na wniosek Senatu.
2. Podczas stanu wyjątkowego Król może wydawać ustawy bez uzyskania opinii Senatu. Po odwołaniu stanu wyjatkowego Senat może skierować ustawę do procedowania w Zgromadzeniu Obywateli zgodnie z art. III pkt. 7 Konstytucji.

art. 11 [przywrócenia Artykułu X Konstytucji]
Przywraca się Artykuł X w brzmieniu:
W sprawach innych
1. Wszyscy wybierani urzędnicy, Reprezentanci i Senatorzy przed objęciem urzędu podejmują uroczyste przyrzeczenie: “Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją i najlepiej jak potrafię wykonywał wszystkie ciążące na mnie obowiązki, wierny wobec Króla i Narodu Hasselandzkiego”.
2. Zmiana niniejszej Ustawy może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Obywateli podjętej głosami przynajmniej 3/4 głosujących, przy minimum obecnych co najmniej 2/3 aktywnych obywateli, następnie zatwierdzonej przez 2/3 Senatu, a także potwierdzonej przez Króla.

art. 7. [obowiązywanie ustawy]
Ustawa obowiązuje w okresie stowarzyszenia Królestwa Hasselandu z Bialenią. W razie przywrócenia Konstytucji sprzed stowarzyszenia, anulowany zostaje art. 5. oraz Art.. 11, a Zgromadzenie Obywateli w terminie 30 dni rozpatrzy kwestię dalszego jej obowiązywania.

(-) Piotr Paweł I
なおき あさと
Namiestnik Wielkiego Księstwa Bałmucji
sprawujący władzę na ziemiach bałmuckich w imieniu cara Iwana Wspaniałego

Offline Eddard Noqtern

 • ArcyKsiążę
 • Premier
 • Fundament
 • *****
 • *
 • Wiadomości: 2730
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król-Senior
  • Zobacz profil
  • Odznaczenia
Odp: Konstytucja Królestwa Hasselandu
« Odpowiedź #2 dnia: Nie, 13 Mar 2016, 13:28:52 »
Cytuj
Ustawa konstytucyjna w sprawie zmiany Konstytucji Królestwa Hasselandu
z dn. 13 marca 2016

art. 1. [zmiana artykłu V Konstytucji]
Artykuł V Konstytucji przyjmuje brzmienie:
W sprawie podziału administracyjnego
1. Królestwo Hasseland dzieli się na Ziemie Razuryjskie, obejmujące archipelag Razuri i Zegiesa, oraz terytoria zamorskie, a w szczególności Wicekrólestwo Vienbien.
2. Ziemie Razuryjskie dzielą się na:
a) Ziemie szlacheckie nadawane dożywotnie szlachcie przez Króla,
b) Ziemie królewskie, w tym ziemie koronne, nie podlegające nadaniom, oraz ziemie państwowe, obejmujące tereny nie należące do szlachty i miast,
c) Hrabstwa miejskie: Angemont, Shimontsen i Luczeng, obejmujący miasta i tereny okoliczne.
3. Zarządcą ziemi szlacheckiej jest szlachcic, do których ta ziemia przynależy; zarządcą ziemi królewskiej - Król osobiście lub wyznaczona przez niego osoba; zarządcą hramstw miejskich - merowie, wybierani przez mieszkańców, a w razie ich braku powoływani przez Dwór Królewski menedżerowie.
4.  Wicekrólestwem Vienbien zarządza wyznaczony przez Króla Wicekról, wybrany spośród zamieszkującej je szlachty hasselandzkiej, oraz powołani przez niego urzędnicy. Jednostki terytorialne i zarządców innych terytoriów zamorskich określa ustawa.

art. 2. [wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Eddard Noqtern

Arcyksiążę Eddard Noqtern - Król-Senior Królestwa Hasselandu, IX Prezydent Republiki Bialeńskiej
Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób.